Branding, Illustration, Packaging

Fable candies

Branding, Illustration, Packaging

Nord stream

Branding, Illustration, Packaging
Branding, Illustration, Packaging
Branding, Illustration, Packaging

Branding, Illustration, Packaging

Petit plaisir

Branding, Illustration, Graphic design
Layout, Graphic design, illustration
Branding, Illustration, Packaging
Graphic design, Illustration, Layout
Illustrated city guide
Branding, Graphic design,
art-derection
Branding, Graphic design,
art-derection
Branding, Illustration
Graphic design, Illustration, Layout
Illustrated city guide
Write to us

+7 920 000-98-38
hello@l-o-c-o.com

© 2019 LOCO

17 Pochainskaya St,
Nizhny Novgorod, Russia

+7 920 000-98-38
hello@l-o-c-o.com

© 2019 LOCO

17 Pochainskaya St,
Nizhny Novgorod, Russia

+7 920 000-98-38
hello@l-o-c-o.com

© 2019 LOCO

17 Pochainskaya St,
Nizhny Novgorod, Russia